Všeobecné smluvní podmínky

I) Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem portálu www.dobryporadce.cz (dále jen „Portál“) je společnost Pireus s.r.o. se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 IČ: 64830900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249184 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Provozovatel poskytuje za níže uvedených Podmínek Uživatelům či Klientům internetové služby, produkty, portály, reklamy, software a aplikace (dále jen „Služba“) svázané s Portálem, jejímž je Provozovatel jediným vlastníkem.
 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztah vzniklý nebo vznikající mezi Provozovatelem a Klientem na základě dokončení Registrace či Provozovatelem a Uživatelem po započetí využívání Portálu, Služby nebo jejich částí.
 4. Tyto Podmínky vstupují v platnost ke dni 1.11.2015.

II) Definice pojmů

 1. Provozovatel:
  Provozovatelem Portálu a poskytovatelem Služeb je společnost Pireus s.r.o. se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, IČ: 64830900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249184.
 2. Portál:
  Portálem se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky a aplikace dostupné na internetové adrese (URL) http://www.dobryporadce.cz nebo na odvozených doménách vyšších úrovní. Veškerý obsah Portálu je majetkem Provozovatele a je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv kopírování je bez předchozího souhlasu Provozovatele přísně zakázáno.
 3. Služba:
  Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové služby, produkty, portály, reklamy, software a aplikace umístěné na Portálu poskytované Provozovatelem, nebo její části. Poskytování některých služeb je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, který je dostupný na Portálu. O zpoplatnění je Klient předem informován.
 4. Klient:
  Klientem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která provedla v souladu s těmito Podmínkami na Portálu úspěšnou Registraci nebo jí byla poskytnuta Služba či její část
 5. Uživatel:
  Uživatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv osoba, která bezplatně využívá Služeb či Portálu.
 6. Registrace:
  Registrací se pro účely těchto Podmínek rozumí vyplnění registračního formuláře a jeho uložení do systému Portálu v souladu s těmito Podmínkami a to na základě požadavku a svobodné vůle Klienta. Požadavek k vyplnění může vznést pouze Klient starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům.
 7. Profil:
  Profilem se pro účely těchto Podmínek rozumí stránka Klienta vzniklá po úspěšné Registraci. Profil obsahuje Klientovy osobní údaje, které Klient uvedl při Registraci a souhlasí s jejich zobrazováním na Portálu. Profil dále obsahuje hodnocení spokojenosti Uživatele se službami Klienta, které je zapsáno do Profilu Klienta na základě osobního kontaktu Uživatele s Klientem. Klient může mít aktivní pouze jeden Profil.
 8. Administrační rozhraní:
  Administračním rozhraním se pro účely těchto Podmínek rozumí ta část Portálu, kde Klient může spravovat svůj Profil (například plnění obsahu nebo změna hesla). Přihlášení do Administračního rozhraní je podmíněno správným zadáním přihlašovacích údajů.
 9. Třetí osoba:
  Třetí osobou se pro účely těchto Podmínek rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele, Klienta či Uživatele.
 10. Hodnocení:
  Hodnocením se pro účely těchto Podmínek rozumí stručný přehled spokojenosti Uživatele se službami Klienta, zapsaný anonymně, pod přezdívkou nebo s užitím vlastního jména Uživatele do Profilu Klienta na základě osobních zkušeností Uživatele.
 11. Autorizovaný požadavek:
  Autorizovaným požadavkem se pro účely těchto Podmínek rozumí odeslaná žádost z Administračního rozhraní v Profilu Klienta. Autorizovaný požadavek má pro Provozovatele stejnou váhu a věrohodnost, jako jiná podepsaná písemnost směřovaná ze strany Klienta Provozovateli.
 12. Poptávka:
  Poptávkou se pro účely těchto Podmínek rozumí žádost o nabídku služeb Klienta Uživateli dle zvolených kritérií. Žádosti se posílají Klientům na email, který uvedli při Registraci

III) Podmínky poskytování Služeb

 1. Užívání Služeb či Portálu je podmíněno souhlasem Klienta či Uživatele s Podmínkami [viz. Článek VIII) těchto Podmínek].
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit (tj. nezobrazovat na Portálu) Profil Klienta v případě že:
  a. Klient dokončí Registraci správně, avšak Provozovatel Profil shledá jako podvodný nebo neúplný.
  b. Klient má v Profilu uvedeny zavádějící, urážlivé či jiné informace, které by mohly poškodit jiného Klienta, Uživatele, Provozovatele nebo Třetí stranu.
  c. Klient poruší některá z ustanovení v článku IV).
  d. Klientům Profil narušuje funkci Portálu.
 3. Porušuje-li Klient svým jednáním tyto Podmínky zejména článek IV) těchto Podmínek, je Provozovatel oprávněn Profil okamžitě deaktivovat (tj. nezobrazovat na Portálu). Stane-li se tak, bude Klient Provozovatelem požádán o sjednání nápravy.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoliv Hodnocení v Profilu Klienta jestliže:
  a. Klient vyzve Provozovatele k přezkoumání zapsaného Hodnocení, z důvodu domněnky, že byl Klient záměrně poškozen, pomocí nahlášení nevhodného obsahu nebo Autorizovaného požadavku z Administračního rozhraní.
  b. Uživatel nedodržuje své povinnosti nebo porušuje své zákazy [viz článek V) těchto Podmínek].
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytovat či zrušit poskytování Služby či její části, jestliže je Služba shledána jako nevhodná či rozporuplná s těmito Podmínkami. Případné finanční vyrovnání se řídí článkem VI) těchto Podmínek.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit místo plnění poskytované Služby pouze v rámci Portálu při současném zachování podstaty plnění poskytované Služby.

IV) Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Souhlas nebo nesouhlas s těmito Podmínkami lze vyjádřit před dokončením Registrace na Portálu zaškrtnutím nebo odškrtnutím políčka vyjadřujícího souhlas s těmito Podmínkami. Vyjádří-li Klient nesouhlas, je povinen ukončit práci na Portále a zdržet se jeho dalšího užívání. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání Služeb či Portálu.
 2. Klientovi se přísně zakazuje jakýmkoliv způsobem poškozovat jiné Klienty ve svůj prospěch nebo se o to jakýmkoliv způsobem pokusit.
 3. Klient je povinen ve svém Profilu uvádět pouze pravdivé a úplné informace o své osobě. Je zakázáno uvádět jakékoliv zavádějící informace či nepravdivé údaje.
 4. Klientovi se přísně zakazuje jednání, které má nekalosoutěžní povahu a je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku a dobrými mravy nebo zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod podniku jiného Klienta.
 5. Klient má právo na zrušení svého Profilu či vypovězení Služby. Žádost o zrušení nebo vypovězení musí být Provozovateli podána písemně nebo pomocí Autorizovaného požadavku.
 6. Klient má právo na vystavení dokladu (faktury – daňového dokladu) za zaplacené Služby Provozovateli. Provozovatel je povinen vystavit fakturu za zaplacené Služby v co nejkratším možném termínu a zavazuje se tuto fakturu odeslat Uživateli na email uvedený při Registraci. Požaduje-li Klient fakturu v tištěné podobě, je Provozovatel povinen Klientovi vyhovět.

V) Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami. Vyjádří-li Uživatel nesouhlas, je povinen ukončit práci na Portále a zdržet se jeho dalšího užívání.
 2. Uživateli je zejména zakázáno užívat v Hodnoceních:
  a. vulgárních výrazů či jinak nevhodných slov.
  b. obsah, který vyhrožuje Klientovi nebo jiným osobám usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého či jiného rozsahu.
  c. obsah, který podněcuje k nenávisti nebo hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.
 3. Uživateli se dále přísně zakazuje:
  a. užívat Hodnocení, které je v rozporu s dobrými mravy a které prokazatelně a přímo poškozuje Klienta, Provozovatele nebo Třetí osobu.
  b. přidat Hodnocení k takovému Klientovi, se kterým nikdy nebyl v osobním nebo jiném kontaktu.
 4. Uživatel má právo na smazání zadaného Hodnocení, které osobně zapsal do Profilu Klienta. Žádost o výmaz Hodnocení musí být Provozovateli podána písemně nebo pomocí emailu, který Uživatel vyplnil jako kontrolní. V žádosti musí být stručně a jasně popsán důvod, pro který se Uživatel rozhodl o smazání zadaného Hodnocení. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto žádost zamítnout a Hodnocení ponechat v nezměněném stavu.
 5. Uživatel by měl dbát dobrých mravů hospodářské soutěže při zadávání jednotlivých Hodnocení.

VI) Reklamace a vrácení peněz

 1. Klient má nárok na vrácení peněz, které Provozovateli za Služby zaplatil pouze v případě vlastního rozhodnutí o ukončení spolupráce. Žádost o finanční vyrovnání musí být Provozovateli odeslána písemně nebo pomocí Autorizovaného požadavku spolu s žádostí o ukončení spolupráce. Klient v žádosti musí uvést všechny údaje tak, aby byl Provozovatel schopen Klienta jednoznačně identifikovat. Klient v žádosti musí uvést způsob, kterým chce peníze zaslat zpět (tj. složenkou, bankovním převodem apod.) včetně uvedení čísla účtu nebo adresy. Ukončení Služeb bude provedeno k poslednímu dni v měsíci, který bezprostředně následuje po měsíci, ve kterém byla Provozovateli doručena žádost o vypovězení Služby, pokud se Klient s Provozovatelem nedohodl jinak. Vrácené peníze budou poté odeslány způsobem, který Klient v žádosti uvedl.
 2. Nárok na vrácení peněz zaniká v případě, že Klient jakýmkoliv způsobem porušil tyto Podmínky. Stane-li se tak, Klient nemá nárok na žádné odškodnění, vrácení peněz ani jinou náhradu vzniklé škody.
 3. Vrácená částka bude přímo úměrná částce za nevyčerpané období provozu Služby ponížená o náklady, které Provozovatel vynaložil v souvislosti s vrácením peněz Klientovi. O výši vrácené částky bude Klient předem informován na email, který Klient uvedl při Registraci.

VII) Platební podmínky

 1. Proforma faktura musí být uhrazena do 10 dnů od doručení Klientovi.
 2. Částka musí být uhrazena na účet Provozovatele definovaný v proforma faktuře celá, i včetně haléřových položek.
 3. Musí být dodržen variabilní, specifický i konstantní symbol přesně tak, jak je v proforma faktuře vystaven, i včetně uvedeného počtu nul.

VIII) Souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami

 1. Každý Klient či Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami před započetím užívání Služeb nebo Portálu.
 2. Platnost Podmínek je vždy uvedena v Úvodním ustanovení [(Čl. I) bod 4) těchto Podmínek].
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky a to i bez předchozího souhlasu Klienta nebo Uživatele a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední a úplné znění na webových stránkách Portálu. Zveřejněním vstoupí nové Podmínky v platnost, pokud není v Podmínkách uvedeno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude na Portálu veřejně vystaveno nejpozději v den, kdy Podmínky vstoupí v platnost.
 4. Souhlas s Podmínkami uděluje Klient či Uživatel na dobu neurčitou. Odvolání souhlasu je možné pouze písemně.

IX) Reklamní, obchodní a jiná sdělení

 1. Klient vyslovuje souhlas se zasíláním informací týkajících se využívání Služeb v rámci Portálu (například zasílání proforma faktur, faktur či jinou informaci o změně stavu účtu). Provozovatel je oprávněn v těchto emailech zasílat krátké reklamní sdělení ve formě reklamní patičky tj. krátké obchodní sdělení připojované k podpisu elektronické zprávy.
 2. Klient může dát Provozovateli souhlas, kterým Provozovatele opravňuje k zasílání obchodních sdělení obsahující zejména informace o novinkách Služeb nebo jiných produktů Provozovatele na email uvedený při Registraci. Souhlas nebo nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení lze vyjádřit před dokončením Registrace na Portálu zaškrtnutím nebo odškrtnutím políčka vyjadřujícího souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Tuto skutečnost může Klient dle svého uvážení kdykoliv změnit ve svém Administračním rozhraní.
 3. Rozsah reklamy nebo propagačního materiálu vždy určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoliv změnit.
 4. Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním informací týkajících se využívání Služeb v rámci Portálu na uvedený email (například kopii Poptávky). Provozovatel je oprávněn v těchto emailech zasílat krátké reklamní sdělení ve formě reklamní patičky tj. krátké obchodní sdělení připojované k podpisu elektronické zprávy.

X) Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038197 a má osvědčení o provedení registrace na zpracování osobních údajů.
 2. Provozovatel se zavazuje respektovat a ochraňovat soukromí Klienta i Uživatele v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využíváním Portálu.
 3. Provozovatel se zavázal chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 4. Provozovatel nebude bez předchozího svolení Klienta či Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.
 5. Klient i Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Klientů či Uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování Služeb dle těchto Podmínek, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování Služeb.
 6. Provozovatel na Portálu používá technologii cookies za účelem zvýšení spolehlivosti, zkvalitňování Služeb nebo Portálu či pro statistické účely. Tato technologie neumožňuje Provozovateli přímo identifikovat Uživatele ani Klienta.
 7. Uživatel i Klient bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti. Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Provozovatele nebo k ochraně bezpečnosti Uživatelů či Klientů.

a. Jaké osobní údaje shromažďujeme

1) O Klientovi shromažďujeme následující osobní údaje, které lze rozdělit do dvou kategorií:

a. Veřejné osobní údaje (tj. údaje zveřejněné v Profilu)

jméno, příjmení, titul
adresa kanceláře nebo jiná adresa působnosti včetně mapového podkladu
telefon
ostatní kontakty (webová prezentace, ICQ, SKYPE, YouTube)
pracovní doba
fotografie
nabízené služby
zastupující společnosti
zaměstnavatel

b. Neveřejné osobní údaje sloužící Provozovateli (například pro fakturaci)

e-mail
IČ a DIČ
fakturační adresa

2) O Uživateli shromažďujeme následující osobní údaje, které lze rozdělit do dvou kategorií:

a. Veřejné osobní údaje (tj. údaje zveřejněné v Hodnocení v Profilu Klienta)

jméno (pokud Uživatel nevystupuje anonymně či pod přezdívkou)

b. Neveřejné osobní údaje (tj. údaj sloužící Provozovateli)

e-mail

 

b. Proč osobní údaje shromažďujeme

 1. Veřejné osobní údaje od Klienta či Uživatele shromažďujeme proto, abychom mohli nabídnout odpovídající Služby.
 2. Neveřejné osobní údaje od Klienta shromažďujeme pro účely fakturace, rozesílání obchodních sdělení, pokud k nim dal Klient souhlas či rozesílání informaci o stavu účtu.
 3. Neveřejné osobní údaje od Uživatele shromažďujeme proto, abychom zajistili regulérnost Hodnocení. Jedná se o jednu z mnoha kontrol při zadávání Hodnocení a pro případný kontakt na Uživatele, objeví-li se nejasnost v zadaném Hodnocení.

c. Kde jsou osobní údaje vyžadovány

 1. Veřejné i neveřejné osobní informace od Klienta jsou vyžadovány při Registraci.
 2. Veřejné i neveřejné osobní informace od Uživatele jsou vyžadovány při zadávání Hodnocení.

d. Jak s osobními údaji nakládáme

 1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi Provozovatele

e. Přístup a změna osobních údajů

 1. Klient má možnost změnit své osobní informace svépomocí v Administračním rozhraní svého Profilu.
 2. Uživatel má právo na změnu osobních informací pouze na základě písemné žádosti (například jména u Hodnocení).

XI) Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Provedením Registrace uděluje Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Provozovateli jako správci, za účelem užívání Služeb či Portálu.
 2. Odesláním Hodnocení uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Provozovateli jako správci, za účelem užívání Služeb či Portálu.
 3. Souhlas Uživatele či Klienta se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel či Klient je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adresu Provozovatele. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré poskytnuté osobní údaje byly zlikvidovány a dále nezpracovávány či šířeny. Odvolání souhlasu může Provozovatel považovat jako nesouhlas s těmito Podmínkami a poskytování Služeb může ukončit i bez nároku na jakákoliv odškodnění. Uživatel či Klient prohlašuje, že si je vědom možných následků souvisejících s odvoláním svého souhlasu se zpracováním osobních informací.

XII) Vyloučení odpovědnosti

 1. Provozovatel neposkytuje Klientovi ani Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Portálu, funkčnosti a dostupnosti Služeb či Portálu.
 2. Provozovatel Uživateli či Klientovi nezaručuje zejména:
  a. dostupnost Služeb nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.
  b. plně funkční Služby po dobu její dostupnosti.
  c. bezchybnost poskytování Služeb.
  d. přesnost, správnost a úplnost obsahu Profilů, Služeb, Portálu nebo její části.
  e. skutečnost, že obsah Profilů, Služeb, Portálu nebo její části neporušuje žádná práva Třetích osob, Provozovatele nebo jiných Klientů či Uživatelů.
 3. Provozovatel neručí za škody, které by mohly užíváním Služeb nebo Portálu přímo či nepřímo nastat. Uživatel či Klient prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že Provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledně poskytování Služeb či provozu nebo dostupnosti Portálu, a že je proto užívání Služeb či Portálu poskytované Provozovatelem spojeno s jistým rizikem a že toto riziko akceptuje v celém svém rozsahu. Uživatel či Klient se dále zavazuje učinit všechna opatření nebo přiměřené kroky k tomu, aby byl v maximální možné míře omezen či vyloučen vznik nepříznivých následků či újmy na své straně v souvislosti s užíváním Služeb nebo Portálu.
 4. Klient se zavazuje vhodným způsobem zálohovat veškerý svůj obsah Profilu.
 5. Provozovatel Uživateli či Klientovi neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu nebo škodu, která Uživateli či Klientovi vznikne v souvislosti s používáním Služeb či Portálu a jeho obsahu. Provozovatel vůči Uživateli či Klientovi zejména neodpovídá za:
  a. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost nebo funkčnost jakékoliv Služby, Portálu či jeho obsahu.
  b. nedoručení či doručení poškozeného vzkazu, e-mailu nebo jiné zprávy.
  c. neodeslání či odeslání poškozeného vzkazu, e-mailu nebo jiné zprávy.
  d. ztrátu, zcizení, neuložení nebo poškození jakéhokoliv obsahu Klienta na Portálu nebo jeho části.
  e. Uživatele či Klienta.
  f. obsah Profilu Klienta.
  g. obsah a povahu Hodnocení zapsaného do Klientova Profilu Uživatelem.
  h. jakýkoliv následek při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Klientovi při Registraci.
  i. jakýkoliv následek při porušení povinností ze strany Uživatele či Klienta ohledně ochrany přístupových údajů do Administračního rozhraní.
  j. jakýkoliv jiný následek při užívání Služeb nebo Portálu.
  k. správné vyhodnocení situace Uživatele Klientem na základě zaslané Poptávky.
  l. za obsah a následné plnění Poptávky.
 6. Provozovatel v souladu s ustanovením §3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění zásadně neodpovídá za obsah Profilu Klienta, Hodnocení Uživatele a za obsah či následné plnění Poptávky.
 7. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatelů či Klientů a/nebo k jejich Profilům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní Třetím osobám. Uživatel či Klient prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z neoprávněných zásahů Třetích osob.
 8. Provozovatel, Uživatel i Klient prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Provozovatele v souvislosti s užíváním Služeb, Portálu či jeho části vůči Uživateli či Klientovi.

XIII) Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel dbá ve vlastním zájmu o kvalitu Služeb i Portálu dle svých možností, avšak neposkytuje žádné záruky (viz článek XII) těchto Podmínek).
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zajistit regulérnost Hodnocení dle svého uvážení a technického vybavení, kterým Portál disponuje.
 3. Uživateli i Klientovi i Třetí straně je přísně zakázáno zneužívat, blokovat či jinak modifikovat jakoukoliv část Portálu nebo Služby, nebo se jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo databázi Portálu.
 4. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající nebo v budoucnu vzniklé mezi Provozovatelem na straně jedné a Klientem nebo Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami nebo Portálem, se řídí právním řádem České republiky.
 5. Pokud jakákoliv ustanovení těchto Podmínek jsou nebo se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými jako celek nebo jeho část, jsou plně oddělitelnými od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Provozovatel v takovém případě nahradí taková neplatná nebo nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními, která budou v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 6. V případě jakéhokoliv sporu Klienta nebo Uživatele s Provozovatelem se Provozovatel s Klientem nebo Uživatelem prvně dohodl na mimosoudním vyrovnání.
 7. V případě soudního sporu se Klient či Uživatel dohodl s Provozovatelem na místně příslušném soudu Provozovatele.

Přihlaste se

nebo    

Zapomněli jste vaše heslo?

Create Account